Privacy Policy & Cooky Policy

Ga naar Cooky Policy

PRIVACY POLICY


Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door ImmoKeuring, een Besloten Vennootschap gevestigd te 3630 Maasmechelen, Creemersweg(M) 10, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0801.096.472, IBAN BE87 7330 7173 7994, e-mail info@immokeuring.be, hierna verder genoemd ‘ImmoKeuring’.

Tenzij anders vermeld, is ImmoKeuring verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens ImmoKeuring verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

ImmoKeuring respecteert hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te weten hoe ze worden verwerkt.1. Persoonsgegevens

Als verwekingsverantwoordelijke, verwerkt ImmoKeuring gegevens die die u haar vrijwillig verstrekt bij sollicitaties, bij het invullen van het contactformulier, het stellen van een vraag (o.a. via de chatfunctie) al dan niet in het kader van een samenwerking, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van andere door ImmoKeuring aangeboden diensten.

Meer bepaald kan ImmoKeuring dus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bankgegevens, BTW nummer, ect.

Verder verzamelt ImmoKeuring ook automatisch (en geanonimiseerde) gegevens over het gebruik, toegang of interactie met haar website door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog op detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kan ImmoKeuring informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie ze gezamenlijk diensten aanbiedt. ImmoKeuring kan ook informatie over u ontvangen van sociale media kanalen (META, Linkedin, Twitter, Whataspp, TikTok), bijvoorbeeld wanneer u op deze platforms met haar communiceert. ImmoKeuring beschermt de gegevens die zij van derden krijgt op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.2. Beveiliging en opslag 

ImmoKeuring neemt de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. Zo zijn alle personeelsleden van ImmoKeuring gehouden tot geheimhouding van verstrekte persoonsgegevens en wordt er een wachtwoordbeleid gehanteerd op al de systemen.

ImmoKeuring controleert haar systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Zij kan de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op worden gereageerd en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. ImmoKeuring kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade, al dan niet veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de zetel van ImmoKeuring of bijkomende vestigingen, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.

Sommige gegevens worden door externe dienstverleners opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Economische Ruimte, gaat ImmoKeuring ervan uit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen, bijvoorbeeld encryptie of pseudonimisering van de persoonsgegevens (waarbij de encryptiesleutel in de EU blijft), en van de adequaatheidsbesluiten overeenkomstig artikel 45 AVG.


3. Toegang en transfer aan derden

De gegevens die worden verstrekt aan ImmoKeuring kunnen aan derde partijen worden doorgegeven indien noodzakelijk voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo zal ImmoKeuring onder andere voor de uitvoering van zijn diensten samenwerken met partners (immokantoren en notariskantoren). Daarnaast zal voor de keuring van elektriciteit en gas persoonsgegevens worden doorgegeven aan BELAC voor de uitvoering van de door ImmoKeuring aangeboden diensten.

Ook ten aanzien van de wettelijke verplichtingen ten opzichte van ImmoKeuring, zal ImmoKeuring  persoonsgegevens verstrekken aan onder andere OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).


Voor het overige worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven tenzij wettelijk verplicht en toegestaan. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

Geanonimiseerde gegevens kunnen wel verder worden verwerkt voor analyse en onderzoek.4. Cookies

Door het gebruik van de website van ImmoKeuring, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van ImmoKeuring voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkele functionele cookies geplaatst kunnen worden.

De website van ImmoKeuring maakt tevens gebruik van marketing of advertentieplug-ins onder andere META (Facebook), Tiktok, YouTube, Linkedin, Google Ads en Google Analytics. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ImmoKeuring samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van deze platformen.

Als gebruiker van de website zal u in elk geval gevraagd worden om uw actieve en geïnformeerde toestemming te geven voor het doorsturen van uw persoonsgegevens naar deze derde partijen.

Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijst ImmoKeuring u door naar haar Cookiebeleid te raadplegen, verderop deze webpagina


5. Verwerkingsdoeleinden


  • Personeelsbeheer, klantenbeheer, samenwerking partners, freelancersbeheer en leveranciersbeheer

De door ImmoKeuring in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van haar diensten, namelijk allerlei soorten keuringen en het leveren van attesten, het maken van afspraken of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling, ect.).   

Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor personeelsbeheer, klantenbeheer, samenwerking partners, freelancersbeheer en leveranciersbeheer.

  • Informatieverschaffing: marketing en sociale media 

Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het toezenden van informatie over aangeboden diensten en producten. Tevens kan ImmoKeuring de persoonsgegevens gebruiken om u te informeren en te contacteren omtrent marketing en advertenties. Afhankelijk van het type van communicatie, kunnen we u contacteren via e-mail, telefoon, en/of onze sociale mediakanalen.

  • Cookies en website widgets

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website, om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm.

Uw gegevens worden tevens verwerkt met oog op het gebruik van website widgets, onder de vorm van marketing of advertentieplug-ins op de website van ImmoKeuring zoals Meta (Facebook), Twitter, Tiktok, Linkedin, Whatsapp, Youtube en Google Ads.

  • Contactformulier en chatfunctie 

Voorts kan ImmoKeuring persoonsgegevens verwerken met het oog op de informatie die u verstrekt via het contactformulier en de chatfunctie op de website.

  • Beveiliging, beslechten van geschillen en naleving wetgeving

Tenslotte wil ImmoKeuring de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen, fraude opsporing, juridische doeleinden en om in overeenstemming te zijn met geldende wetgeving.
6. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden : artikel 6.1.a AVG (toestemming), artikel 6.1.b AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.c AVG (noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust) en artikel 6.1.f AVG (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven omschreven, zal de verwerking van persoonsgegevens als volgt gebeuren:

  • Personeelsbeheer, klantenbeheer, samenwerking partners, freelancersbeheer en leveranciersbeheer: op grond van artikel 6.1.b AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst). In het kader van ons klantenbeheer verwerken we gegevens van prospecten op grond van artikel 6.1.f AVG (gerechtvaardigde belangen).
  • Informatieverschaffing: marketing en sociale media: op grond van artikel 6.1.a AVG (toestemming) en op grond van artikel 6.1.f AVG (gerechtvaardigde belagen).
  •  Cookies en website widgets: op grond van artikel 6.1.a AVG (toestemming). De functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. De overige cookies worden enkel geplaatst indien u actief uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van dergelijke cookies. Ook voor wat betreft website widgets, zoals onder andere van META, zullen uw persoonsgegevens, met name door de cookies gegeneerde informatie over het gebruik van de website, enkel worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen voor zover u hierover actief uw toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming geven door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website. Indien u uw toestemming geeft, staat het u vrij om op elk moment uw toestemming in te trekken.
  • Contactformulier en chatfunctie: op grond van artikel 6.1.a AVG (toestemming).
  • Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving: op grond van artikel 6.1.c AVG (noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust) en op grond van artikel 6.1.f AVG (gerechtvaardigde belangen) om ons recht van verdediging uit te oefenen.


7. Bewaarperiode 


Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt door ImmoKeuring in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard worden zolang als noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld en opdat ImmoKeuring, onder andere, aan haar wettelijke en boekhoudkundige vereisten kan voldoen.

De persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing (sociale media) en de website zullen door ImmoKeuring bewaard worden voor een termijn van maximum 2 jaar. Dit geldt tevens voor persoonsgegevens die worden verwerkt door het invullen van het contactformulier op de website alsook voor de persoonsgegevens verwerkt in het kader voor het verwerkingsdoeleinde van cookies en website widgets.

Met betrekking tot de verwerking van gegevens van het klantenbeheer worden de gegevens  van EPC en asbestattest bewaard voor een periode van 10 jaar, en voor elektrische keuring en gaskeuring 25 jaar (respectievelijk de wettelijke geldigheidsduur van de attesten).

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van personeelsbeheer, freelancersbeheer en samenwerking met partners worden bewaard voor een periode van 10 jaar.8. Rechten en klachten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ImmoKeuring als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen. Voorts heeft u ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing. U kan uw toestemming intrekken voor de marketing gerelateerde mails die per e-mail naar u verstuurd werden, via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt.

ImmoKeuring gebruikt geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ImmoKeuring te informeren per e-mail aan info@immokeuring.be of via de contactpagina.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautorteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (2) 274 48 35, email: contact@adp-gba.be.9. Wijzigingen privacyverklaring

Indien nodig, kan ImmoKeuring deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in haar werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzingen zijn in de manier waarop ImmoKeuring uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt, stelt zij u hiervan op de hoogte door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. ImmoKeuring raadt u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie hoe zij uw informatie gebruikt en beschermt.10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring of het Privacy-beleid van ImmoKeuring, kunt u terecht bij  info@immokeuring.be


Maasmechelen, februari 2024

COOKIEBELEID


De website https://immokeuring.be  is eigendom van ImmoKeuring, een Besloten Vennootschap gevestigd te 3630 Maasmechelen, Creemersweg(M) 10, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0801.096.472, e-mail info@immokeuring.be, hierna verder genoemd ‘ImmoKeuring’.


Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website https://immokeuring.be kunnen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaats worden zoals deze worden voorzien door de websitebeheerder Phoenix.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.


First party cookies

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld. De gebruiker van de website moet eerst zijn actieve en geïnformeerde toestemming geven voor deze cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.


Third Party cookies

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van  derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals vb cookies van META (Facebook), TikTok, YouTube of Google Analytics waardoor de door de cookies gegeneerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar META, YouTube en Google Analytics en wordt opgeslagen op hun servers. Voor dergelijke cookies moet u evenwel eerst actieve en geïnformeerde toestemming geven. Dit kan opnieuw gebeuren via een balk onderaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader van META, YouTube en Google verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen:Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Voor de cookies die door Google worden geplaatst, verwijst ImmoKeuring graag naar hun eigen verklaringen op hun respectievelijke websites (zie hierboven), waar ImmoKeuring aldus geen enkele invloed op kan uitwerken. U kunt het gebruik van deze cookies eveneens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. ImmoKeuring wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.


Advertentiedoeleinden

De cookies op de website van ImmoKeuring worden gebruikt voor commerciële of advertentiedoeleinden. Bij het plaatsen van deze cookies, zal ImmoKeuring u vragen om uw actieve en geïnformeerde toestemming te geven door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid.


Google Ads

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Ads, een online advertentieplatform om de diensten van ImmoKeuring te adverteren.

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te optimaliseren en te personaliseren op basis van eerder bezoeken aan de website van ImmoKeuring en uw persoonsgegevens.Hiervoor worden o.a. volgende persoonsgegevens verzameld:  e-mailadres, telefoonnummer.

Binnen Google Ads wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde functies zoals Customer Match (verzamelde en persoonsgegevens worden gebruikt om (nieuwe) klanten te bereiken via Google search, shopping, Gmail en Youtube), Remarketing (gerichte reclame tonen aan gebruikers die de site van ImmoKeuring reeds hebben bezocht) en Audiences (gerichte reclame voor geselecteerde categorieën) om ImmoKeuring te adverteren.

Voordat deze cookies worden geplaatst, of persoonsgegevens worden verzameld met als doeleinde om de diensten van ImmoKeuring te adverteren moet u evenwel eerst actieve en geïnformeerde toestemming geven. Dit kan opnieuw gebeuren via een balk onderaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. Deze toestemming kan ten alle tijden terug worden ingetrokken.

Voor meer informatie hoe uw persoonsgegevens worden verzameld voor advertentiedoeleinden verwijst ImmoKeuring u door de site van Google:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Meer informatie over de cookies die worden gebruikt, vindt u hier:

Prestatie

Cookie report
Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
_ga_9C7TJ6XQ99 .immokeuring.be 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden.
_ga .immokeuring.be 1 jaar 1 maand Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
_ga_M9JJJ8E61G .immokeuring.be 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden.

Targeting

Cookie report
Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
_gcl_au .futy.io 2 maanden 15 dagen Deze cookie van GoogleAdsense dient om conversies op te slaan en bij te houden.
_gcl_au .immokeuring.be 3 maanden Deze cookie van GoogleAdsense dient om conversies op te slaan en bij te houden.

Functioneel

Cookie report
Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
phxtrack sc.imu.nl Sessie
phxuser sc.imu.nl 1 jaar
XSRF-TOKEN immokeuring.be 2 dagen Deze cookie is geschreven om de sitebeveiliging te helpen bij het voorkomen van Cross-Site Request Forgery-aanvallen.
phoenix_p_session immokeuring.be 2 dagen
ARRAffinity .partner.immokeuring.be Sessie Deze cookie wordt ingesteld door websites die draaien op het Windows Azure-cloudplatform. Het wordt gebruikt voor taakverdeling om ervoor te zorgen dat de verzoeken om bezoekerspagina's tijdens elke browsesessie naar dezelfde server worden gerouteerd.
ARRAffinitySameSite .partner.immokeuring.be Sessie Bij het gebruik van Microsoft Azure als hostingplatform en het inschakelen van load balancing, zorgt deze cookie ervoor dat verzoeken van één bezoekersbrowsersessie altijd door dezelfde server in het cluster worden afgehandeld.

Prestatie

Cookie report
Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
_ga_9C7TJ6XQ99 .immokeuring.be 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden.
_ga .immokeuring.be 1 jaar 1 maand Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
_ga_M9JJJ8E61G .immokeuring.be 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden.

Targeting

Cookie report
Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
_gcl_au .futy.io 2 maanden 15 dagen Deze cookie van GoogleAdsense dient om conversies op te slaan en bij te houden.
_gcl_au .immokeuring.be 3 maanden Deze cookie van GoogleAdsense dient om conversies op te slaan en bij te houden.

Functioneel

Cookie report
Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
phxtrack sc.imu.nl Sessie
phxuser sc.imu.nl 1 jaar
XSRF-TOKEN immokeuring.be 2 dagen Deze cookie is geschreven om de sitebeveiliging te helpen bij het voorkomen van Cross-Site Request Forgery-aanvallen.
phoenix_p_session immokeuring.be 2 dagen
ARRAffinity .partner.immokeuring.be Sessie Deze cookie wordt ingesteld door websites die draaien op het Windows Azure-cloudplatform. Het wordt gebruikt voor taakverdeling om ervoor te zorgen dat de verzoeken om bezoekerspagina's tijdens elke browsesessie naar dezelfde server worden gerouteerd.
ARRAffinitySameSite .partner.immokeuring.be Sessie Bij het gebruik van Microsoft Azure als hostingplatform en het inschakelen van load balancing, zorgt deze cookie ervoor dat verzoeken van één bezoekersbrowsersessie altijd door dezelfde server in het cluster worden afgehandeld.

Hoe cookies beheren op deze website ? 

Via de instellingen van de internetbrowser kan u ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Indien u geen toestemming geeft, kunnen enkel functionele first party cookies worden geïnstalleerd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden.


Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het Cookiebeleid van ImmoKeuring, kunt u terecht bij info@immokeuring.be en op https://immokeuring.be/


Maasmechelen, februari 2024